1. INSCHRIJVING

a. Inschrijving voor een cursus van OMFT.info vindt plaats door aanmelden op de website van OMFT.info.
b. Door inschrijving/aanmelding aanvaardt de cursist de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.
c. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van betaling.
d. De overeenkomst komt tot stand zodra OMFT.info uw inschrijving heeft ontvangen en OMFT.info u de ontvangst daarvan heeft bevestigd.
e. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Op dat moment vangt uw bedenktijd aan. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
f. Indien OMFT.info een betaling van u heeft ontvangen voor de inschrijving/aanmelding, wordt in dat geval (ad e) het bedrag teruggestort door OMFT.info.

 

2. BETALING

a. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst door u voldaan te worden. Betaling vindt plaats op rekeningnummer NL 32 INGB 0007 7561 46 t.n.v. Cursus-OMFT.info, zonder enige schuldvergelijking of enige korting.
b. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de cursist.
c. Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.

 

3. ANNULERING door de cursist

a. Annulering kan alleen schriftelijk per e-mail plaatsvinden naar cursus@omft.info.
b. Conform de bepaling in artikel 1e heeft u het recht om binnen de bedenktijd kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
c. Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in artikel 1e genoemde bedenktijd en 2 maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen € 50,00. Annuleringskosten tussen 2 maanden en 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen 50% van het cursusgeld. Annuleringskosten binnen 14 dagen vóór of zelfs ná aanvangsdatum van de cursus bedragen 100% van het cursusgeld.
d. Voor de cursist is het mogelijk zelf te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
e. Een cursist kan zijn of haar deelname aan een cursus verplaatsen naar eenzelfde cursus op een latere datum. Dit is alleen mogelijk tot 1 maand vóór aanvang van de cursus waarvoor de cursist zich oorspronkelijk had aangemeld. De cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
f. Indien er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, kan er door OMFT.info uit coulance een van hierboven afwijkende regeling worden toegepast, toegespitst op de zwaarwegende omstandigheden.

 

4. ANNULERING door OMFT.info

a. Cursussen kunnen slechts doorgang vinden indien het minimum aantal cursisten is bereikt.
b. OMFT.info behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig terugbetaald.
c. Indien één van de docenten door dringende omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een cursus, zal de cursus verplaatst worden naar een nader te bepalen data. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Indien u de cursus niet kunt volgen op de nieuwe data, heeft u de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de andere cursussen die gepland staan. U heeft ook de mogelijkheid om af te zien van deelname. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval binnen 30 dagen volledig aan u terugbetaald.

 

5. CURSUSREGELS

a. Deelname aan de cursus gebeurt op eigen risico. De docenten dragen geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke of materiele schade, zoals aan kleding, laptops, OMFT-materialen of wat dan ook.
b. De naam en contactgegevens van de ingeschreven cursisten worden vóór aanvang van de cursus aan de overige ingeschreven cursisten gemaild. Dit in verband met het stimuleren van meerijden/carpoolen van de cursisten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de inschrijving/aanmelding.

 

6. KLACHTENREGELING

a. OMFT.info biedt op een professionele wijze cursussen aan. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de organisatie of de aangeboden cursus. Heeft u een klacht, dan hoopt OMFT.info dat u deze klacht kenbaar maakt. Zo kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Meestal los dit al veel op. Voor eventuele klachten kunt u een bericht sturen naar cursus@omft.info. Bellen mag uiteraard ook: 06-55956582.
b. Als een gesprek of het antwoord op uw bericht u geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer informatie hierover is te vinden op de bovengenoemde website.

 

7. VERMELDING OP DEELNEMERSLIJST

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, plaatst OMFT.info u op een deelnemerslijst. Voor aanvang van een cursus ontvangen alle deelnemers aan de betreffende cursus deze deelnemerslijst, waarin de namen, e-mailadressen en plaatsnamen zijn vermeld van de deelnemers. Deze gegevens kunnen door u bijvoorbeeld benut worden om afspraken te maken over gezamenlijk vervoer naar de cursus en voor het leggen van onderlinge contacten/afstemming na de cursus. Indien u niet op deze deelnemerslijst vermeld wilt staan, dient u dit tijdig (uiterlijk twee weken voor de start van de cursus) door te geven aan OMFT.info via het e-mailadres cursus@omft.info. Uw gegevens worden dan niet via de deelnemerslijst verstrekt.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0